Välkommen till Energiluppen!

Samarbetspartners och finansiärer

Energiluppen är ett webbaserat verktyg om energianvändningen i Norrbotten och Västerbotten. Det finns även uppgifter om befolkning och utsläpp av växthusgaser.

Genom att använda Energiluppen kan du få fram uppgifter om energianvändningen för åren 1990, 1995 och 2000-2009, men även hur den skulle kunna se ut fram till 2050. Vidare kan man se den totala energianvändningen eller uppdelat på användarkategorier. Det går också att jämföra energianvändningen mellan länen eller olika kommuner, se hur stor andel av energianvändningen som är förnybar och även se några utvalda nyckeltal. Resultaten kan exporteras som diagram eller som tabeller.

För att komma igång med att undersöka den kommun eller det län du är intresserad av klicka på rutan ”Starta här” nedan för att få en introduktion till Energiluppen.

Energiluppen är under utveckling och synpunkter från användare tas tacksamt emot. Synpunkter och frågor kan skickas till: Kjell@nenet.se

Verktyget har utvecklats i projektet NV Eko – ”Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv”.

Sedan NV Eko slutade har arbetet fortgått i projektet ClimAct Regions. Här har vi kunnat ta tillvara viktiga lärdomar, bl. a. om energiinventering, från våra partners i projektet.
Läs mer om projektet ClimAct Regions.

The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the European Commission’s official position. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information. The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund, helps Regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302 million is available for project funding but more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy-makers.

Steg 1

Välj genom att klicka på en av knapparna

(om det är första gången rekommenderar vi att du klickar på "Starta här")

Starta här

Statistik

1990-2010

Skapa scenario för utsläpp

2010 och framåt

Kom igång-guider

Introduktion

Nedan följer en kort introduktion av de två funktionerna i Energiluppen, ”Statistik” och ”Skapa scenarion för utsläpp”. En manual är under bearbetning.

Statistik

Under knappen ”Statistik” i startmenyn får du fram historiska data om energianvändningen i vald kommun eller valt län. Huvudkällan är statistik från SCB-databaser.

Det finns möjlighet att välja mellan förvalda parametrar eller att själv ställa in dem. De förvalda parametrarna är de som av projektet valts ut som de mest väsentliga för kommunerna och länen.

Nyckeltalen är samma som används i rapporten ”Nyckeltal energi och klimat 2011 (Sveriges kommuner och landsting)”. Ladda ned Rapporten

Skapa scenarion

Under knappen ”Skapa scenarion” kan du skapa scenarier för framtida energianvändning med fokus på CO2- utsläpp. Det går att skapa scenarier för tre olika sektorer:

  1. Bostäder
  2. Transport
  3. Industri

Scenarierna visar CO2-utsläpp från den valda sektorn och hur de i sin tur påverkar det totala CO2-utsläppet i vald kommun/kommuner eller län. Scenariot bygger på historiska förändringar av några av de parametrar som påverkar dessa sektorer. Till exempel påverkas utsläppen från bostadssektorn av antal invånare i kommunen, bostadsyta per invånare, hur mycket energi som används per m2 uppvärmd yta och hur denna energi genereras(kg_CO2/kWh).

Vidare är det möjligt att själv påverka scenariot genom att ändra inställningarna för parametrarna. För att påverkan ska vara rimlig begränsas möjligheten till att ändra på trenden med +/-5 % från den historiska trenden.

Statistik

Steg 2

Välj kommuner och/eller län

Info popup
Steg 3

Välj mellan förvalda parametrar eller ställ in dem själv.

Info popup

Förvalda parametrar

Ställ in själv

Förvalda parametrar

Hela kommunen

Industri, Bygg- verksamhet

Offentlig verksamhet

Bostäder

Transport

Nyckeltal

Ställ in själv

Hela kommunen

Industri, Bygg- verksamhet

Offentlig verksamhet

Bostäder

Transport

Jordbruk, Skogsbruk, Fiske

Övriga tjänster

Småhus

Fler- bostadshus

Fritidshus

(enbart 2010)

Nyckeltal

Parametrar

Steg 4

Om du valt förvalda parametrar gå vidare till steg 5. Annars väljer du här vilka parametrar du vill ändra på.

Info popup
Steg 5

Välj tidsintervall

Info popup
Steg 6

Välj vilken typ av diagram du vill skapa eller exportera till

Info popup


Exportera
till Excel

Scenario

Steg 2

Välj kommun eller län

Info popup
Steg 3

Välj mellan förvalda parametrar eller ställ in själv

Info popup

Välj sektor och ställ in parametrar

Sektor

Steg 4

Välj sektor

Info popup
A Sektor
Bostäder
Transport
Industri
B Bostäder - ställ in parametrar Historiska förändringar senaste 5 år Inställningar för scenario
Förändring utsläpp (kg CO2 /MWh) %/år %/år
Förändring invånare (st) %/år %/år
Förändring köpt energi (kWh/m2Atemp) %/år %/år
Förändring bostadsarea (m2Atemp/invånare) %/år %/år
Förändring körsträcka (mil/invånare) %/år %/år
Förändring utsläpp (CO2 kg/mil) %/år %/år
Förändring industri (CO2 ton) %/år %/år
Steg 5

Välj tidsintervall

Info popup
Steg 6

Välj vilken typ av diagram du vill skapa eller exportera till

Info popup


Exportera
till Excel